شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

محمدرضا رجایی

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

موانع حرکت شخصیتهای اجتماعی

موانع حرکت شخصیتهای اجتماعی

شخصیت های اجتماعی در مقاطع گوناگون زندگی بر اثر علل و عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گاهی با افرادی مواجه می شوند که از لحاظ تربیت خانوادگی یا فضیلت فرهنگی تهی بوده و براثر عدم سازندگی، رذیلت ها و اعمال مذموم را از خویش نزدوده اند. لذا گاهی سنگ اندازان با توجیهات واهی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برخوردهای تأسف برانگیز پرداخته و تا حد امکان با شایعه پراکنی و کارشکنی آنان را برای مدتی از اهداف آرمانی خویش دور ساخته و یا حتی متوقف می نمایند. بدین جهت یک الگوی اجتماعی باید در همۀ موقعیت ها و مکان ها به ویژه شرایط حساس محافظی زبده بوده و خود را در نابسامانی ها و گرفتاری های زندگی حفظ نماید.

او برای این کار باید دو نمود را مورد بررسی قرار داده و بکار گیرد:

1- شناخت

2- کاربرد

در مرحلۀ اول برای مقابله با کارشکنی ها و سنگ اندازی ها شناخت و اندیشه گرایی در مورد آنان ضروری است چرا که: عدم شناخت آنان مانع وصول هرگونه راهکاری است؛ برخلاف آن شناخت و کاربرد راهکار آن دو اصل مسلم عدم شکست و رسیدن به سرانجام بهروزی است . با هم این اصل مسلم (شناخت و کاربرد راهکارها) را براساس طبقه بندی مخالفان می خوانیم:

1) کارشکنان

گاهی یک شخصیت فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی در محیط خانه، اجتماع و دانشگاه با کارشکنان بی فرهنگ مواجه می گردد در چنین مواقعی ابتدا باید به کارشکنی های آنان ترتیب اثر نداده و به سادگی از آن بگذرد چرا که «کسی به سگ مرده لگد نمی زند. »

شکسپیر می گوید : «دشمنان بسیار دارید که نمی دانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون سگهای ولگرد هنگامیکه رفقایشان بانگ بردارند، آنان نیز بانگ برمی دارند.[1]»

آنگونه که مشاهیر جهان در آمارهای مختلفی که در این زمینه تهیه شده است، ترسیم نموده اند به علت آنکه شخصیت ها ترتیب اثری به کارشکنی کارشکنان نمی دهند آنان پس از مدتی دست از کارشکنی برداشته و دوباره آن شخصیت فرهنگی و یا سیاسی به سبک عادی زندگی بازگشته و با سرعت و سبقت به حرکت خویش ادامه می دهد.

بد نیست بدانید که : اگر کارشکنی ها جنبۀ جدی تری به خود گرفته باید به بررسی آن پرداخته و با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت درصدد رفع آن برآئیم.

2) سنگ اندازی ها

عدۀ دیگری که می توانند در برابر شخصیت های طبقات مختلف جامعه نقش مذموم ایفا کنند؛ عدۀ قلیل به اصطلاح سنگ اندازی هستند که با فرصت شناسی عمل خلاف اعتقاداتی را مرتکب می شوند که با ارزشهای شخصیت و الگوی جامهعه منافات دارد. به عبارت دیگر؛

افرادی هستند که به علت اختلاف عقیده و یاعدم سازندگی خود با شخص شهیری مخالفت کرده و او را در تنگنا قرار داده و به اصطلاح به سوی او سنگ اندازی می کنند تا بلکه بتوانند او را متوقف نمایند. در چنین مواردی شخصیت های اجتماعی خونسردی خویش را حفظ نموده و بدون آشفتگی و تزلزل با آن سنگ اندازان ارتباط برقرار نموده و با نصایح ارزندۀ خود آنان را از اعمال اسف انگیزشان بازمی دارند؛ و در مرحلۀ آخر تا حد امکان خواسته های آنان را برآورده می سازند. به قول مثل انگلیسی: «از عالی ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است[2]».

3) شایعه پراکنی

در میان ملل گوناگون تعداد قلیلی که از ارزشهای انسانی و مکارم اخلاقی برخوردار نبوده و فرهنگ ملی و مذهبی را نیز نمی دانند به علل واهی که از رضیلت های انسانی سرچشمه گرفته، با شخصیت های آن ملت ها به مخالفت پرداخته و با جسارت هرچه تمامتر به شایعه پراکنی می پردازند، تا آنان را با بحران مواجه سازند.

من به نوبۀ خود در طول عمرم از سلامت تن و روان برخوردار بوده ام و هرگز مریض نشده ام. ولی در سالهای دور تعدادی کارشکن به علل واهی که زر، زور و تزویر عامل اصلی آن بود با تبانی و بواسطۀ پول و پارتی و رابطه شایعاتی به طرق مختلف ساخته و مردم را تحت تأثیر آن قرار داده بودند، اما من در آن موقعیت به واسطۀ وسایل ارتباط جمعی مانند مقاله، مصاحبه و ارسال خبر کارشکنان را از کارشکنی بازداشته و سپس با سرعت و سبقت تلاشی بس بزرگ برای الگو بودن داشته ام. بدین جهت است که گفته اند؛

با دشمن و دوست گر شدی نرم چو موم چون نقش نگین شوی مکن شرم چو موم

با خصم همیشه باش سرسخت چو سنگ با دوست همیشه باش دل نرم چو موم

بنابراین در چنین مواقعی برترین راهکار جهت آنکه مردم تحت تأثیر شایعات آنان قرار نگیرند، عدم تزلزل در روحیۀ شخصی و پایداری در برابر شایعه پراکنان بوده و در مرحلۀ آخر بررسی برترین راه مقابله با این پدیده شوم می باشد.

محمد رضا رجائی نویسنده و محقق

[1] . ذوالفقاری، غلامحسین، رهنمون، ص 354.

[2]. همان منبع ، ص 356.

جهنم سوزان زندگی

جهنم سوزان زندگی

مردان ایرانی برای روابط سالم در خانواده باید نگاه ویژه ای به همسر خویش مبذول داشته و با بانویی که از رذیلت ها مبّرا و از صفات سلبی فاصله داشته همنشین باشند؛ چرا که بانوی ایرانی باید با سازندگی خویش نویدبخش بهشت برین زندگی بوده و محیط خانواده را صفا داده و نشاط همسر خویش را دو چندان سازد. در موقعیت کنونی که عصر رباط نام دارد و سال هاست که از ورود کامپیوتر و موبایل به محیط های سه گانه اجتماع، خانواده و دانشگاه می گذرد و بدون شک بر فرهنگ و روابط اجتماعی مردم تأثیرگذار بوده ولی متأسفانه بانوی ایرانی هنوز هم بر سر مسائل جزئی با شوهر خویش سر ناسازگاری گذاشته و به جای تساوی حقوق زن و مرد، خود را بر شوهر تحمیل می نماید. زیرا او به دلیل کنار گذاشته شدن پدرسالاری و شوهرسالاری که در سالیان دور در فرهنگ ملی ایران سایه افکن شده بود، شوهررا رام تر و مطیع تر نموده و به جهت تلافی گذشته و به علت عدم تطابق خویش با حقوق والدین و حقوق شوهر صفات زن سالاری را ترویج نموده و خود را بر خانواده تحمیل می نماید . اما بد نیست بدانید که منشأ چنین عملی عوامل گوناگونی چون عدم دانش کافی ، عدمفرهنگ ازدواج و روابط ناسالم در خانواده است. از این روی یکی از راهکارهایی که مردان ایرانی می توانند با کاربرد آن از این مهلکه نجات یابند، انتخاب همسری است که از صفات سلبی در امان باشد. امیدواریم با شناخت آن رذیلت ها و صفات سلبی با بانوانی همدم باشیم که نه تنها تا کنون از آن مبرا بوده بلکه از صفات ایجابی و سیرت زیبا بهره مند باشد و اگر ناخواسته با زنان زشت سیرت همسر و همنشین هستیم و روابط سالم ما در خانواده رو به تیرگی نهاده از آنان جدا گردیم زیرا روابط سالم نقشی اساسی در خانواده ایفا می نماید و به قول یکی از برجسته ترین روانشاسان دنیا، "برنامک فادن"، عدم روابط سالم در خانواده از سوی بانوانی که چهره ای معصوم نما و مظلوم نما دارند مردان را در تنگنا قرار داده و زندگی برای آنان جهنم سوزان است.

با هم صفات سلبی بانوان را از کتاب محجه البیضاء ملا محسن فیض کاشانی می خوانیم:

1. انّانه: زنانی که دردمند و نالان و شکایت گراز حالات جسمانی خود هستند و غالباً یا مریض هستند و یا خود را به

2. منّانه: زنی که بر شوهر خود منت می گذارد و دائماً می گوید فلان کار را برای تو انجام داده ام.

3. حنّانه: زنی که متمایل به مرد دیگری است

4. حدّاقه: زنان بهانه جو و چشم چران و هوس گر که مدام چشمانشان به این طرف و آن طرف است و شوهر را به زحمت وا می دارندتا برای او چیزهایی را تهیه کند.

5.برّاقه: زنانی که دائما در پی آرایش و برق انداختن خود هستند یا زنانی که تنهاخور هستند، هر غذایی را برای خود انتخاب کرده و تنها می خورند.

6.شدّاقه: زنانی که زیاد حرف می زنند.

7.المختلعه: زنی که مرتب دم از جدایی می زند.

8.مباریه: کسی که دائماً به این و آن مباهات و فخرفروشی دارد.

9.المفاخره: کسی که به دارایی های دنیایی فخر می کند.

10.عاهره الفاسقه: کسی که قبلاً دارای دوست پسر بوده است.

11ناشزه: زنی که بر شوهر خود بزرگی می فروشد و در رفتار و گفتار نسبت به شوهر برتری جوئی نشان می دهد.

12صخّابه: زن بد سخن و بد گفتار

13.ولاّجه: زنی که دائماً می خواهد از خانه خارج شود و رفت و آمد زیاد دارد.

14.همّازه: زنی که عیب جوست و بهانه تراشی می کند و زنی که زیاد را کم تلقّی می کند و به کم قانع نیست.

15.الذلیله فی اهلها العزیزه مع لعلها: زنی که با خانواده خود فروتن و در برابر شوهر خود سرکش است.

16.العقیم العقود: زن نازایی که کینه ورزی می کند.

17.المتبرجه ادا غاب عنها بعلها، العصان معه ادا حضر: زنی که در عدم حضور شوهر خود، برای دیگران خود نمایی می کند ولی برای شوهر خود اصلاً خود آرایی ندارد.

18.متمرّده: زن متمرد و عصیان گر و غیر مطیع

بنابراین همانگونه که در ابتدا بیان کردیم، مردان برای زندگی برتر و روابط سالم تر و دوری از جهنّم سوزان زندگی باید از بانوانی که حتّی چند صفت از صفات سلبی بالا را دارا هستند دوری گزیده و جدا شده و با بانوانی همدم باشند که نه تنها صفات سلبی در وجودشان راهی ندارد بلکه از صفات ایجابی، مکارم اخلاقی و فضیلت های انسانی نیز بهره مندند.

نویسنده و محقق: محمد رضا رجایی

طلاق و جدایی


طلاق و جدایی

معیارهای انتخاب همسر در عدم تزلزل و بقای خانواده پراهمیت بوده و جایگاه ویژه ای دارد . ملاک هایی که باعث روابط سالم در خانواده و تفاهم اخلاقی بوده نه تنها موجب فروپاشی زندگی زناشویی نبوده بلکه موجب راز خوشبختی زن و شوهر می باشد بدلیل اینکه آنچه که موجب آشنایی با صفات سلبی زن و شوهر می باشد موجبات همتایی بیشتر آنان را فراهم نموده و بنیاد خانواده ای مستحکم را بوجود می آورد که در آن از گسستگی و جدایی حرفی در میان نخواهد بود و همیشه با آسودگی خاطر برای اعضای خانواده موفقیت های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت پیش بینی می گردد. بدین جهت آشفتگی در میان آنان راهی نداشته و توافق در مسائل گوناگون زندگی حرف اول را می زند طبق آمارخبرگذاری خانه ملت نکته حائز اهمیت افزایش طلاق در بین سال های 91 و 92 می باشد که درصد تغییرات آن 4/3 درصد رشد داشته و آمار نگران کننده ای به شمار می رود. به گزارش شیعه نیوز از افزایش در سال 93 خبر به میان آمده و به گفته او در این سال در هر ساعت 19 طلاق در ایران ثبت شده است و آمار طلاق رو به افزایش است. یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت 1/2 درصد طلاق در کشور ثبت می شود و طی این سالها به ازای هر 4/4 ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است بنابراین برای آنکه تزلزل در خانواده ها ریشه کن گردد و یا به حداقل برسد باید با شناخت عوامل زیانباری که از طلاق و جدایی نشأت می گیرد آشنا گردیده و سپس با روش های روابط نیکو زندگی خانوادگی خویش را تداوم بخشیم از همه مهمتر باید با روش های تداوم زندگی وعدم فروپاشی وطلاق آشنا شویم به دلیل اینکه شناخت راهکارها و روش های عدم فروپاشی و جدایی و بکارگیری آنها نیز باعث روابط نیکو وپسندیده در خانواده ای موفق است.با هم آن روشها را می خوانیم :

1-بررسی و پژوهش

عروس و داماد قبل از ازدواج با تحقیق از جهات گوناگون همسر خویش آگاه گردیده وصفات سلبی همدیگر را شناخته تا مبادا ازدواجی ناآگاهانه و نا خواسته صورت گیرد . اگر در آن ازدواج عروس و داماد از روحیه ها و صفات سلبی و ایجابی همدیگر آگاه نگردند پس از مدتی موجبات تزلزل آن خانواده فراهم می گردد. لذا طبق این فرایند مهمترین روش برای عبور از این مرحله طی دو نمود کل بیان می گردد که عبارتند از :

الف) تحقیقات دامنه دار

ب) آگاهی از صفات سلبی و ایجابی همدیگر

ابتدا تحقیقات باید از افراد ذی صلاحیت چون استادان و خردمندان که از نزدیکان دختران و پسران بشمار می روند,باشد .باید به یاد داشته باشیم که

از مرحله تحقیق به سادگی نگذشته و باید با دقت و به طور همه جانبه به ویژه درارتباط با وضعیت تاهل که مرحله مهمی برای آینده آنان است بررسی نمایند.

در مرحله بعدی برای آگاهی از صفات سلبی و ایجابی آنان طی گفتگوهای مشروح به تشریح عیوب همدیگربپردازند برای درک عمیق تر از این دیدگاه. .به کتاب هایی چون کتاب محجه البیضاء ملا محسن کاشانی یا کتاب راز خوشبختی دختران و پسران اثر محمد رضا رجایی مراجعه نموده و پس از غور در آن و با بکارگیری روابطی نیکوتر در محیط خانواده برقرار نمایند.

جبران خلیل جبران درنامه خود به ماری هسکل می نویسد:

«دوره پیش از زنا شویی،دوره معجزه آسایی است که در آن به محبوب خود نزدیک می شویم،صحبت می کنیم،وآنچه راکه به مااجازه شادی وخوشبختی می دهد،می آموزیم،ودر می یابیم چه باید کردتا این خوشبختی هرگز غروب نکند.نمی توانیم اجازه دهیم که گذر ستمگرانه بامداد،نیمروز،عصروشب،به این افسون پایان دهد.برای اینکه شوروشوق اولیه زنده بماتد،بخشی ازاوقات هرکسی بایدفقط به خود اوتعلق داشته باشد.هیچ کدام از ما،آن قدرخردمند نیست که بتواند تصمیمی متداخل در زندگی بگیرد.کافی است فقط به یک قانون توجه شود«صداقت»وهمه چیزدقیقاهمچون یک رویاخواهد بود.»

2-آشنایی و بکارگیری حقوق مشترک وجداگانه

بعد از تشکیل خانواده رکن اصلی پیوند و عدم تزلزل زندگی زناشویی روابط نیکو و پسندیده ای است که بین زن وشوهر وجود دارد که آن نیز بر اساس شناخت وبکارگیری یک سلسله حقوق مشترک و جداگانه ای است که زن و شوهر پس از آگاهی از آنها با اراده ای خلل ناپذیر و تصمیمی قاطع به آن جامعه عمل می پوشانند و با پایداری و پشتکاردر مشکلات آن حقوق را جدی تر می گیرند.

3-آگاهی از عواقب زیانبار گسستگی خانواده ها

آگاهی از مضرات پدیده شوم جدایی یکی از عوامل پیوند اکثر خانواده ها بوده و موجب گردیده تا زن و شوهر در مشکلات زندگی نیز با تفاهم زندگی خویش را نه تنها رها نکرده بلکه تمامی وظایفی که دختران و پسران برای یک خانواده خوشبخت در نظر دارند ، با تدبروغوردرآن وسپس با تحول و تغییر بدان جامعه عمل بپوشانند.فرانکلین می گوید:«پیش از ازدواج چشمهاراخوب باز کنید وبعدازآن کمی آنها راروی هم بگذارید.»

4-شناخت ویژگی های روابط نیکو در خانواده

شناخت خصلتهای روابط نیکو بین زن و مرد در بهبود روابط سالم ترو رعایت اصول و نمود هایی که یک خانواده موفق باید بدان تکیه کنند موثر است . بنابراین از شناخت ویژگی های آن به سادگی نگذشته و با جدی گرفتن آن به همراه آموخته های علمی و عملی ازتزلزل بنیان زندگی مشترک جلوگیری نماییم.

بد نیست بدانید که اگر کسی با بانویی که صفات سلبی فراوانی دارد و از صفات ایجایی بهرمند نیست همدم باشد ممکن است بر اثر تأثیر مستقیم اندیشه های منحرف وی به اعتقادات باطل گرایش پیدا کند بنابراین عواقب نامطلوبی در پی دارد .لذاموقعیت ایجاب می کند که با جدایی و طلاق مانع اعتقادات ارتجاعی وی گردیده وپس از آن زندگی نوینی را آغاز نماید. شاعر هم چنین می سراید:

هر که با دونان نشیندعاقبت اودون شود با خردمندان تو بنشین تاخردافزون شود

اسب تازی را زمانی گرببندند پیش خر رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود

محمد رضا رجایی-نویسنده ومحقق

ادب

ادب راه رسیدن به موفقیت و خوشبختی

یکی از راه های رسیدن به موفقیت و خوشبختی ادب است . ادب از ارزش ها به شمار می رود و هیچ ثروتی مثل علم و ادب نیست . ادب زیوری گرانبهاست که دوستان را زیاد می کند ،انسان را نزد همگان عزیز می نماید ، عمل را بارور می کند، خصلت های اخلاقی را در انسان کامل می کند و انسان را از رذیلت های اخلاقی باز می دارد ، فرهنگ انسانی را بالا می برد و به انسان روشنایی می بخشد .

حضرت امیر (ع) به فرزندشان امام حسن (ع) می فرمایند :

ای فرزند ، ادب فراگیر و دل را به نور ادب روشنی بخش زیرا دل بزرگتر است از این که پلیدی بر او وارد گردد . آگاه باش که اگر بینوا شوی ادب تو را ثروتی است و اگر در تنهایی و غربت مانی او تو را یار باوفایی است . با جمال و ثروت خود ، دوستانی یکدل نمی توان به دست آوری چنانچه با ادب خواهی توانست . ادب راهنمایی بس تواناست که به سوی خوی های نیکو رهنمون می کند و اگر ادب زینت انسان نبود چهارپایی بیش نیست .

با این سخن مولا در می یابیم که هر کس با ادب است خوشبخت و موفق است و هر کس ادب ندارد بدبخت است . آن حضرت در کلامی دیگر درباره ادب چنین می فرمایند : ادب نیازمندان را ثروت است .

نویسنده و محقق : محمد رضا رجائی

زمان شناسی و مدیریت زمان

زمان شناسی و مدیریت زمان . راه رسیدن به موفقیت و خوشبختی

آنکه امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت . خوشبختی آینده در استفاده کردن از زمان حال است.

کسانی که با چشمانی باز فرصت هارا می شناسند و با هوشیاری از اوقات گرانبهای خویش نهایت استفاده را می کنند و تنبلی به خود راه نمی دهند می توانند موفقیت و خوشبختی را از آن خویش نمایند.

غنیمت شمردن فرصت ها این امکان را به شخص می دهد که وی در سه محیط (خانواده . اجتماع و دانشگاه) خوشبخت و موفق باشد و همچنین به اهداف موفقیت آمیزی که برای خویش انتخاب نموده نایل شود.

ربیع انصاری عدم اعتنا به دقایق گرانبهای زندگی را بدبختی دانسته است : اکثر نامردیها و بدبختی های که گریبانگیر اشخاص می شود بر اثر عدم توجه و اعتنا به دقایق گرانبهای زندگی است.

بلی ، کسانی که به علت بی سوادی ، تنبلی ، عدم اراده و تصمیم گیری و... اوقات گرانبهای عمر خویش را به بطالت می گذرانند انسان هایی بدبخت هستند زیرا در زندگی اهداف موفقیت آمیز برای خویش انتخاب ننموده اند و در فرصت های مختلف زندگی در راه آن اهداف گامی برنداشته اند.

راز موفقیت و خوشبختی استفاده از فرصت های گرانبهای زندگی است تا با انتخاب اهداف موفقیت آمیز در زمینه های گوناگون همچون دانش ، شغل ،هنر و... به موفقیت نایل آییم.

راسل می گوید : (( برای اینکه عمری را به خوشی و موفقیت به پایان برسانیم باید موقعیت زمان را در نظر بگیریم و به اقتضای آن گام برداریم)).

اگر خواب غفلت ما را برباید و با هر توجیهی از اوقات گرانبهای خویش غافل شویم و یا هیچ گونه حرکتی در جهت اهداف موفقیت آمیز و خوشبختی آفرین خویش نداشته باشیم ،بدبختی گریبانگیر ما شده است. یک ضرب المثل سانسکریتی می گوید: به امروز توجه کنید زیرا زندگانی همین امروز است .در مدت کوتاه امروز است که تمام تغییرات و حقایق وجودی شما یعنی درخشندگی، نمو جوانی ، افتخار عمل و شکوه جوانی ظاهر می شود . دیروز یک خوابی بود و فردا یک احتمالی بیش نیست ولی امروز اگر خوب زندگانی کنید هر دیروزی را خواب خوش و هر فدایی را یک احتمال امیدوار می گرداند . پس به امروز خوب توجه کنید که بامداد جوانی همین امروز است.پس چه خوب است امروز را به بطالت نگذرانیم ،امروز را غنیمت شماریم و موفقیت و خوشبختی را از آن خویش نماییم.

((هردر)) پیش رفتن با زمان را عامل خوشبختی می داند : چون در میان زمان زندگی می کنیم مجبوریم با آن به جلو برویم در غیر این صورت او ما را به جلو خواهد راند . کسی که با میل با زمان به پیش می رود خوشبخت است .

((نلسون)) نیز تمام موفقیت های خویش را مرهون زمان می داند:

(( در هر کاری یک ربع ساعت زودتر شروع به فعالیت کردم . تمام موفقیت های خود را مرهون این اقدام هستم)) .

((دیسرائیلی)) راز موفقیت را استفاده از فرصت ها عنوان کرده است:

((راز موفقیت در زندگی این است که موقعی که فرصت آمد انسان برای استفاده از آن کاملا آماده باشد)) .

(( دکتر ماردن)) نیز فرصت را عامل جبران شکست ها و ناکامی ها برشمرده است :

((سپیده دم هر روز به هر کدام از ما فرصتی می دهد که کارهای خوبی انجام دهیم و کار را از نوع شروع کنیم تا بتوانیم شکست ها و ناکامی های دوره گذشته را جبران نماییم)) .

نویسنده و محقق : محمد رضا رجائی

راههای رسیدن به موفقیت و خوشبختی (جلد اول و دوم)

کتاب : راههای رسیدن به موفقیت و خوشبختی (جلد اول و دوم)

نویسنده : محمد رضا رجایی

تعداد : 2000 عدد

ناشر : اقیانوس معرفت

قیمت : دوره 12.000 تومان

فرهنگ غدیریه (فرهنگ الفبایی غدیر)